Locatie: Home>Laatste Nieuws>Van het bestuur
 


Mededelingen van het bestuur

5 juni 2019

Bestuursmededeling

Onlangs hebben drie bestuursleden aangegeven aan het einde van het seizoen te stoppen met hun bestuurstaken. Dit om uiteenlopende redenen.

Dennis van Looijen (jeugdzaken), Wesley Hartman (sponsorzaken) en Marco van Leenen (accommodatie en materialen) hebben aangegeven in het nieuwe seizoen niet terug te willen/kunnen keren in het bestuur. Alle 3 hebben dit besluit genomen i.v.m. veranderende privť en/of werkomstandigheden. Juist nu er goede stappen gezet worden vinden ze het jammer om zo snel te moeten stoppen, maar beseffen dat ze niet kunnen brengen wat de vereniging verdient. Alle drie hebben aangegeven de zaken zo goed mogelijk af te ronden en over te dragen. We bedanken Dennis, Wesley en Marco voor hun inzet!

Juist vanwege de continuÔteit zijn we blij dat er ook al 2 opvolgers klaar staan. Tot aan de eerstvolgende ledenvergadering zullen Michael van Rhoon (Jeugdzaken) en Rene Demmendaal (Sponsorzaken) tot het bestuur toetreden.

De rol van bestuurslid accommodatie en materialen is nog vacant.

GeÔnteresseerden kunnen zich melden via voorzitter@scbotlek.nl.

 
 


9 april 2019

Bestuursmededeling

Na zich heel veel jaren voor de club te hebben ingespannen, hebben Dennis en Liesbeth van Looijen aangegeven in het nieuwe seizoen niet terug te keren binnen een bestuurs-, commissie en/of vrijwilligersfunctie.

Zestien jaar lang hebben zij zich bijna dagelijks ingespannen en veel uren besteed om van alles binnen de vereniging te organiseren en te doen. Vaak zichtbaar, maar zeker minstens net zo vaak onzichtbaar. Omstandigheden, keuzes en ontwikkelingen binnen de club hebben er voor gezorgd dat het enthousiasme is verdwenen en het tijd is voor andere dingen.

Als bestuur hebben we dit besluit met enige treurnis tot ons genomen, maar geaccepteerd. Beiden hebben aangegeven dit seizoen af te maken en zaken netjes over te dragen aan nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. De komende maanden gaan we er in elk geval voor zorgen dat de taken zo goed mogelijk georganiseerd gaan worden. Los van enthousiaste vrijwilligers roept het bestuur kandidaten voor de functie van bestuurslid jeugdzaken op zich aan te melden via voorzitter@scbotlek.nl

Met dit bericht past het een club als SC Botlek Dennis en Liesbeth nu al te bedanken voor hun enorme inzet en betrokkenheid en het voornemen om alles de komende maanden over te dragen. Aan het eind van het seizoen zullen we hier zeker nogmaals bij stilstaan.

 
 


21 maart 2019

Bericht van de voorzitter

Beste (ouders van) leden,

Vorige week schreef mijn collega-bestuurder van vv Zuidland een bijzondere ledenvergadering uit. De inleiding van de uitnodiging en reden tot deze vergadering was ernstig. “Het voortbestaan van vv Zuidland staat op het spel”. Menig lezer van zowel binnen als buiten de club Zuidland schrok en dacht direct dat de club afstevende op een faillissement. De reden is echter anders. “Er zijn te weinig mensen om de vrijwilligersactiviteiten uit te voeren, zeker op essentiŽle functies”, aldus de voorzitter van Zuidland. Ervan overtuigd dat mijn collega voorzitter zijn woorden zorgvuldig dan wel bewust heeft gekozen, miste het bericht zijn uitwerking niet. Althans de alarmbellen gingen af, nu het vervolg nog. Ook buiten de club Zuidland werd het bericht opgepikt. Op social media ging het bericht snel rond en ook (regionale) pers pikte het bericht op. De vraag is echter of het bericht van vv Zuidland echt nieuws is? Laat ik maar met de deur in huis vallen; NEEN! Zuidland staat niet alleen voor deze opgave. En het gekke is dat niet alleen de bestuurders van verenigingen hiermee worstelen, maar ook de leden. Zo werd aan mij afgelopen week door diverse, bezorgde, leden gevraagd hoe het er binnen onze vereniging voorstond. Wel nu ik zal jullie een beeld schetsen.

Begin januari zijn we met een nieuw bestuur gestart. Er lag veel werk op ons te wachten. Diverse uitdagingen op voetbaltechnisch-, administratief- en sponsorgebied vroegen onze aandacht en zo ook het versterken van de organisatie. Daar hebben we ons zeker voor ingezet. Communicatie en organisatie vroegen veel aandacht (en nog steeds) en medio januari plaatsten we een bericht op de website waarin we een oproep deden onder leden om de vereniging te helpen door diverse taken op te pakken. Naast de plaatsing op onze website en onze facebookpagina werd de nieuwsbrief (of vacaturekrant) verspreid onder ruim 750 (ouders van) leden via de mail. Het resultaat was teleurstellend. Er is slecht ťťn reactie gekomen. Notabene van iemand die al heel veel binnen de club doet. Voor je verder leest is het misschien goed om dit even tot je door te laten dringen.

Ik zal het beeld nog wat meer verduidelijken. Binnen onze vereniging worden ongeveer 87 vrijwilligers taken/rollen vervuld. Dit varieert van bestuurslid tot (assistent) scheidsrechter en van bardienst tot elftalbegeleider. Het zijn taken die soms niet meer dan 1 ŗ 2 uur per week vragen tot functies die misschien wel tot 15 uur per week vragen. Echter van deze 87 functies worden er maar liefst 45 door leden verricht die meerdere vrijwilligerstaken vervullen. Sommige leden vervullen wel 4 of meer vrijwilligersfuncties. Dit zijn degenen die in mijn ogen per definitie goud waard zijn binnen de club en zeer veel respect verdienen. De kille waarheid is dat we als vereniging dus afhankelijk zijn van een zeer klein groepje mensen en daarmee zijn wij als vereniging heel erg kwetsbaar. Het groepje wordt immers steeds kleiner, terwijl de verwachtingen groeien. En laat duidelijk zijn dat alle vrijwilligers ook nog een leven hebben naast SC Botlek, zoals werk, zorgtaken en andere hobby’s.

Vorige week had ik een overleg met de andere voetbalverenigingen in Spijkenisse. De aanwezige bestuurders herkenden het beeld dat door Zuidland werd geschetst. Het stemde ons triest, vooral omdat juist veel leden verwachten dat alles in ruil voor contributie wordt geregeld. Ook de KNVB worstelt met deze ontwikkelingen. Consumentengedrag onder leden wordt dit genoemd. En nogmaals ALLE verenigingen worstelen hiermee. Het gras is hier of elders niet groener, maar ik heb wel de hoop dat wij met elkaar het niet zover laten komen en voorkomen dat er een bijzondere ledenvergadering moet komen. SC Botlek moet in mijn ogen een vereniging VOOR en DOOR (ouders van) leden zijn. Voor de contributie die betaald wordt, brandt het licht, huren we de velden, doen we onderhoud en zorgen we voor diverse faciliteiten. Met elkaar zullen we de vereniging vorm moeten geven en laten functioneren. Ik wil dan ook nadrukkelijk wijzen op de eerder genoemde “vacaturekrant”, dan wel verwijzen naar ťťn van de bestuurs- of andere kaderleden als u wat meer wilt en kan betekenen. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen: “ik wil me niet vastleggen, want vrijwillig betekent niet vrijblijvend”. Maar laten we dan ook afspreken dat we het dan niet meer vanzelfsprekend vinden dat er een scheidsrechter of spelbegeleider is, dat we het vanzelfsprekend vinden dat er een trainer is voor een jeugdteam, dat de kantine op trainingsavond open is of dat de kleedkamers elke dag schoon zijn.

Met sportieve groet,
Marco van Putten
Voorzitter SC Botlek


 
 


8 augustus 2018

Bericht van de voorzitter

Aan de leden van SC Botlek,

Per onmiddellijke ingang is het bestuur van S.C. Botlek afgetreden en daardoor demissionair geworden.

Een onderling wantrouwen, met name tussen de voorzitter en de secretaris, heeft tot een onwerkbare situatie geleid. De afgelopen weken hebben meerdere bestuursleden aangegeven niet verder te willen gaan in een bestuur met deze samenstelling. Daarom is het in belang van S.C. Botlek dat de voorzitter zijn functie neerlegt en ter beschikking stelt aan de algemene ledenvergadering. De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op vrijdag 19 oktober 2018 a.s.

Als demissionair voorzitter heb ik de bestuursleden verzocht hun lopende zaken af te blijven handelen tot 19 oktober, en zich te blijven inzetten om de club voort te laten gaan, zodat het nieuwe seizoen in ieder geval kan beginnen.
Vanaf 24 augustus a.s. kan ieder lid van S.C. Botlek zich aanmelden voor een functie binnen het nieuwe bestuur via voorzitter@scbotlek.nl. Wil men zich kandidaat stellen als voorzitter voor een nieuw bestuur, dan kan dat door een email te sturen aan voorzitter@scbotlek.nl onder begeleiding van een door minimaal 20 leden getekend document (graag als pdf in de email).
 
4 weken voor de algemene ledenvergadering moet uw brief binnen zijn, dat is ten laatste 21 september 2018 a.s. Indien zich niemand kandidaat stelt, zal op de ledenvergadering opnieuw een voorstel moeten worden ingediend.

Met sportieve groet,
Ron Frishert
Demissionair voorzitter S.C. Botlek

 
 


2 december 2017

Bericht van de voorzitter

Wat als er niets gebeurd?, was mijn vraag.

Aan het begin van de maand heb ik op een maandagavond diverse mensen bij elkaar geroepen om eens bij elkaar te komen om de stand van zaken door te nemen. Het uitgangspunt daarbij was tweeledig. Allereerst wilde ik kenbaar maken welke visie het bestuur heeft op onze toekomst en wat daarbij de speerpunten zijn. Daarnaast hadden wij behoefte om onze zorgen te delen over het uitblijven van reacties vanuit de club en de iets wat negatieve sfeer die er binnen onze vereniging dreigde te blijven hangen.

De reacties waren overweldigend te noemen! Een ieder was blij dat er vanuit ons een reactie kwam over de stand van zaken en dat wij de problemen bespreekbaar hadden gemaakt. Al direct in dezelfde week kwamen er van allerlei kanten mensen op ons af die iets willen betekenen voor onze club. Niet alleen bestuurlijk, maar vooral op uitvoerend vlak.

De afgelopen tijd hebben wij het heel druk gehad met allerlei zaken die horen bij het runnen van een club. Daardoor ben ik nog niet in de gelegenheid geweest om al onze leden van deze avond en de uitkomst daarvan op de hoogte te brengen. In ieder geval ben ik blij dat wij in deze korte tijd mensen in beweging hebben gekregen, die enthousiast aan de slag willen. De komende maand gaan we dit uitwerken en goed vormgeven.

Op deze manier hebben wij tijdens de komende jaarvergadering een nieuw bestuur. Vooruitlopend op deze komende periode kan ik mededelen dat in ieder geval Mevrouw Peggy van de Berg haar taken in het bestuur zal uitbreiden van notulist naar bestuurslid Plezier en Respect. Kijk maar weer eens op onze website bij bestuur en ontdek wie zij is.

De jaarvergadering is uitgesteld naar begin januari 2018. Het kon niet anders, daar wij ons aan de wettelijke termijnen moeten houden. De kascommissie moet nog aan het werk en dat zal binnenkort gebeuren, waarna de jaarvergadering kan worden gehouden. Uiteraard zijn dan weer al onze leden van harte uitgenodigd.

Afsluitend nog een kleine voetnoot: heeft u de contributie al betaald? In december gaan we echt beginnen met het blokkeren van niet betalende leden, het zal helaas niet anders zijn.

Met sportieve groet,
Namens het bestuur
Ron Frishert
Voorzitter S.C.Botlek.

 
 


21 augustus 2017

Bericht van de voorzitter

Fijn, we gaan weer beginnen:

Dag beste Botlekvrienden,

Na een aantal weken rust gaat het weer beginnen voor ons allemaal. Nog even en de trainingen barsten weer los. De voetbalschoenen kunnen weer uit de kast (of schoenendoos voor de gelukkigen onder ons) en de voetbaltas kan weer worden gevuld. Een hele zomer stil zitten gaat voor een aantal van ons Botlekkers niet op, die gaan gewoon door alsof er niets aan de hand is. Daarvoor is een bedankje zeker op zijn plaats. De mannen van het onderhoud hebben weer hard gewerkt en ervoor gezorgd dat wij straks weer in een goed onderhouden gebouw kunnen vertoeven. Bedankt!

Het bestuur heeft ook niet stil gezeten. Graag maak ik bekend dat ons aller Dan Blokland is toegetreden tot het bestuur. De selectie zaken en technisch beheer is bij hem in goede handen. Daarnaast heeft het voltallige bestuur toegestemd met het toetreden van Hans Kros tot het dagelijks bestuur. Dit was een gewenste uitbreiding voor Dennis en mij, want sinds de afwezigheid van een penningmeester bleef die plek te lang leeg. Nu is er weer een compleet dagelijks bestuur, zodat de zaken niet kunnen stilvallen.

Brengt mij tot het volgende punt van zorg: invulling van diverse functies binnen onze vereniging. Het is al eens eerder onder de aandacht gebracht, maar toch. Wij zijn als club alleen in staat om dingen voor elkaar te krijgen als we het samen doen. Samen zullen we op zoek moeten naar mensen die met elkaar willen meewerken aan het behoud van onze mooie club.

Afgelopen week werd ik door verschillende mensen uit onze stad wederom gecomplementeerd met het feit dat Botlek zo’n mooie club is, zo familiair, gemoedelijk en correct. Laten we dat met elkaar ook in stand houden! Dus bij deze voorafgaand aan het seizoen mijn oproep aan een ieder om je vooral te melden om te helpen.

Een paar suggesties van mijn kant:
1. Wie helpt er op het wedstrijdsecretariaat? Helemaal alleen of samen met anderen? Als is het maar een uurtje. Ik voorspel u: geen wedstrijdsecretariaat = geen wedstrijd. Staat uw kind dan of uzelf, kan niet waar zijn, toch?
2. Wie helpt er de scheidsrechters en tegenstanders ontvangen? Als is het maar een uurtje of 2
3. Wie kan helpen met de financiŽn? Dat kan ook als 2e penningmeester, of om facturen te verwerken, voorraadbeheer etc. etc. Alle hulp is welkom
4. Wie wil er anders penningmeester zijn, wie kent iemand die dat eventueel wel wil doen? Meld je aan!
5. Trainingen zijn er voor ons gezamenlijk, maar we willen graag wat drinken na afloop. Prima, maar kan iemand dan ook eens helpen achter de bar? Aanmelden kan bij Leo van Duin!
6. Ach ja, trainingen. Leuk toch voor de mannen. Is er dan ook een vader of een moeder die de training mee opzet? Tof om samen met je kind voor dat doel te gaan: voetballen op zaterdag.
7. Heerlijk gedoucht na afloop? De mannen van het onderhoud blijven niet altijd bij ons ben ik bang. Helpen mag! Waarschijnlijk ben ik nog wel veel meer vergeten. Dus, denk eens met ons mee. Uw suggesties kunt u mailen naar: voorzitter@scbotlek.nl of loop eens langs bij een van de bestuursleden. U kent ons vast wel.

In september gaat het voetballen dus weer beginnen en dat kan omdat u contributie betaald. Dus, net van bank veranderd? Geef dan even de wijziging door, eveneens als een verhuizing of nieuw emailadres. Dat is wel zo makkelijk en zelfs nodig voor de KNVB. De wijzigingen graag doorgeven aan: ledenadmin@scbotlek.nl. Let op: Incasso geweigerd? Geen wijziging doorgegeven? Niet voetballen vanaf eind oktober! Voor de mensen onder ons die een acceptgiro willen ontvangen dit seizoen geldt eveneens: Acceptgiro niet voldaan voor eind oktober 2017? Niet voetballen vanaf 1 november 2017! Kan maar duidelijk zijn, want wij hebben nog steeds het laagste contributiebedrag in de regio en wij willen dat graag zo houden. Oh ja, geen acceptgiro gehad? Iets misgegaan? Komt het even niet uit? Mail even naar penningmeester@scbotlek.nl, lossen we het samen op.

Goed, afgelopen weekend werd S.C. Botlek tijdens het “Spijkenisse toernooi” gehuldigd met wel liefst 4 van de 5 prijzen: Sportiviteitsprijs, beste speler, topscoorder en overall winnaar van het toernooi! Hoe trots kan je dan zijn? Dat we met elkaar weten dat niet alles alleen maar slecht is! We zijn de club van Spijkenisse en we zorgen met elkaar dat we dat blijven. Nee fijn, het seizoen gaat weer beginnen.

Ron Frishert
Voorzitter


15 maart 2016

Bericht van de voorzitter

Beste Sportvrienden,

Soms vliegt het in het voetbal alle kanten op. Tegen Nieuwenhoorn werden we op 28 februari j.l uit de bekercompetitie gekegeld, maar overheerste de trots op onze onverzettelijkheid en teamgeest en samen willen werken. Terwijl afgelopen zaterdag 12 maart wij onderuitgingen tegen Leonidas, eigenlijk omdat dat nu juist ontbrak.

Maar daar zit wel de kern van onze club: onverzettelijk hard willen samen werken! Wij zijn het niet altijd met elkaar eens, maar wij doen dat allemaal voor onze club. Daar zijn we trots op en zo hoort het te zijn in een vereniging, allen voor hetzelfde verenigd samenwerken.

Trots ben ik op al die mensen binnen onze vereniging die daarbij dag en nacht klaar staan als vrijwilliger. De mannen van het onderhoud die op de tijdstippen dat u er niet bent zorgen dat de kleedkamers weer schoon worden gemaakt, de douches nagekeken, die samenwerkend de boel weer opknappen.

Trots op onze keukenploeg die, onder leiding van Leo, ons telkens weer van kwalitatief goede spullen voorzien. Trots op de mensen achter de bar, die voor u klaar staan voor de koffie of andere versnapering die men na het voetballen kan verslinden.

Trots op de mensen van het wedstrijdsecretariaat die voor dag en dauw zich al melden op de club om te zorgen dat er vanaf 08:30 gevoetbald kan worden. Waarbij het elke keer weer een uitdaging is om te zorgen dat de kleedkamerindelingen weer kloppen.

Trots op de coŲrdinatoren, de trainers, de leiders en al onze spelers en spelertjes, kortom trots op al onze leden, die gezamenlijk willen winnen, die samenwerkend in verenigingsband bezig zijn.

Als bestuur hebben we besloten om een cursus EHBO te laten volgen door een aantal clubmensen, die veel dagen aanwezig zijn op de club. De Club van 50 begreep de noodzaak en heeft daarom meegeholpen dit te realiseren. Bedankt mensen!

In het nieuwe seizoen hebben we grote zaken op stapel staan. Allereerst het Spijkenissetoernooi, wat dit jaar door ons mag worden georganiseerd. Ons lid van verdienste Willem Heydacker is druk bezig om alles hieromheen te regelen. Het bestuur is hem dankbaar voor zijn inspanningen.

Het belangrijkste echter is het 50 jarig bestaan van onze club, in oktober is het zover. We gaan leuke dingen doen, het wordt echt een happening, maar waar, hoe en wie dat is en blijft geheim. De datum niet, die is bekend, schrijf hem op, in uw agenda of op het prikbord:


8 oktober 2016

 
Echt, dit willen jullie niet missen.

Met sportieve groet,
Het bestuur S.C. Botlek,
Ron Frishert Voorzitter


15 maart 2016

Bericht van de voorzitter: Afscheid Willem Heijdacker

Na 30 jaar kaderlid te zijn geweest, stopt Willem Heijdacker met zijn actieve inzet voor Sport Club Botlek, zijn laatste kunstje is het organiseren van het Spijkenisse toernooi, welke gehouden wordt op 4 en 6 augustus a.s..

De tijd is gekomen om na een prachtig verenigingsleven een stapje terug te doen.

Een resume over Willem (volgens Willem) zelf:
In 1987 lid geworden als selectiespeler;
Begon in 1987 als clubscheidsrechter tot medio 2000;
Jeugdtrainer vanaf de F-zeventallen t/m de B-junioren van beide zoons Willem jr. en Vincent, van 1989 tot 2001;
6 jaar jeugdbestuurslid, waar het ondersteunen van (internationale)jeugdtoernooien een pre was;
5 jaar scheidsrechters coŲrdinator (interne opleidingen en begeleiding);
3 jaar wedstrijdsecretaris;
6 jaar grensrechter van het 1ste elftal van 1999 t/m 2005;
5 jaar voorzitter van de Club van 50 van 2000-2005;
16 jaar organisator van de bingoavonden club van 50 van 2000 t/m 2016;
14 jaar samen met vrouw, steun en toeverlaat Annalies bardiensten gedraaid, van 2000 t/m 2014;
16 jaar sponsorzaken/commissie van 2000 tot en met heden;
3 jaar trainer van dames 1 van 2002 t/m 2005;
8 jaar voorzitter van SC Botlek, van 2005 tot november 2013;
25 jaar bestuurs-/commissielid geweest van 1991 tot heden;

Benoemd tot Lid van verdienste in 2014.

Willem: “Mijn kindjes van SC Botlek zijn toch wel het in 2009 gerealiseerde kunstgras hoofdveld en het in mei 2014 gerealiseerde Panna kunstgras speelveldje t.b.v. de allerkleinste jeugd.
Sinterklaas mijn grootste vriend, moest ik jaren lang assisteren om een kleine vervelende zwarte piet in de zak te stoppen, als straf om af te voeren naar Spanje. Ook het overwinnen van de bieroorlog zal mij altijd bijblijven. De vele kampioenschappen, de feestavonden en het samenzijn met de clubleden zal altijd bijblijven.”

“De beslissing om te stoppen als actief kaderlid is zwaar te noemen, maar gezien de drive naar de toekomst toe: De inzet voor de politiek, werk, FNV sectorbestuurslid en het burger initiatief te kunnen blijven doen, zijn redenen genoeg om dit besluit te nemen. Natuurlijk zal het Botlekhart blijven kloppen tot het stopt, een prachtige club met een goede toekomst blijft de wens. Tot in lengte van jaren zal ik als trouwe supporter van het 1ste elftal verbonden blijven aan de club, zowel bij thuis als bij uitwedstrijden. Ik dank alle Botlekkers, de leden, vrijwilligers, bestuursleden, sponsoren etc. van het verleden tot en met het heden die onze club daar hebben gebracht tot waar we nu zijn en voor de toekomst. Zonder enige wrok naar wie dan ook en met heel veel liefde, bedankt allemaal voor het ongelofelijke vertrouwen en steun die ik gekregen heb in al die jaren.”

Nou Willem, graag gedaan hoor. De club is je veel dank verschuldigd, je deed het op je eigen specifieke manier. We zullen je inzet missen, maar gelukkig zien we je bij het 1ste elftal dan wel weer opduiken. Heel veel succes met alles in de toekomst!

Ron Frishert
Voorzitter. 


17 januari 2016

Bericht van de voorzitter

Beste Sportvrienden,

De winterstop is weer voorbij en de eerste wedstrijden gaan weer beginnen. Althans, als het weer het allemaal toelaat.

Het bestuur heeft de afgelopen periode hard gewerkt om een aantal zaken op de rit te krijgen, want we hebben te maken met wat achterstallig onderhoud. Er zijn altijd een hoop zaken te regelen en op te pakken.

Het bestuur was na de algemene ledenvergadering uiteraard uitgedund en dan wordt het er niet makkelijker op. In ieder geval, wij hebben onderling de nodige harde noten moeten kraken en we zijn op weg naar verbetering en verbreding. Daarom ben ik ook blij dat wij het bestuur hebben weten uit te breiden met 2 nieuwe leden: Dave Leurs, als algemeen lid en aandachtsgebied toernooien en activiteiten en Arno Wierda, als algemeen lid en aandachtsgebied accommodatie en materialen. Zij stellen zich op de bestuurspagina graag aan jullie voor. (zie De Club/Bestuur >>>)

Wij zijn nog met een aantal kandidaten in gesprek, want meer mensen maakt het besturen van een club makkelijker. Deze vrijwilligers zijn hard nodig, maar niet vanzelfsprekend. Maar, positief zoals wij zijn, het bestuur weet dat het goed gaat komen. We moeten niets overhaasten en de tijd nemen om de juiste mensen aan boord te krijgen om onze club de toekomst te geven die ze verdient.

Het is gelukkig niet allemaal kommer en kwel! In de kantine kunnen we vanaf nu pinnen. Dat moet toch een uitkomst zijn? Het bestuur hoopt dat met deze service onze dienstverlening omhoog gaat, wat goed is voor de kantineomzet. We hebben op vrijdag 22 januari 2016 de eerste voetbalquiz, vernieuwing binnen de activiteiten die we al kennen, waarmee wij hopelijk ook de jongere generatie clubleden aan ons gaan binden.

We hebben het contract met onze hoofdtrainer verlengd met 1 jaar. Het bestuur is blij dat wij nu al een overeenkomst hebben bereikt, zodat er rust en regelmaat is voor de selectie.

De komende periode gaat het bestuur van nog een flink aantal zaken werk maken. We hebben nogal wat op de agenda staan. We gaan u op de hoogte houden!

Met sportieve groet,
Het bestuur S.C. Botlek,
Ron Frishert
Voorzitter